Buspar


Minister Donner van Justitie reageerde vandaag geïrriteerd op het verzet van regeringspartij D66 tegen de kabinetsplannen voor de aanpak van terrorisme. Buspar "Luiheid om na te denken over steekhoudende argumenten", buspar zo kwalificeerde hij de reactie van critici die waarschuwen voor de uitholling van de rechtsstaat - en daarmee was voor Donner de kous af. Kennelijk wil Donner zelf geen steekhoudende argumenten horen, buspar want ze zijn er wel degelijk, buspar en ze komen niet van de minsten. Een democratische rechtsstaat onderscheidt zich van totalitaire regimes op verschillende manieren. Buspar Het eerste is dat geen sprake is van willekeur in de behandeling van burgers. Buspar Je kunt alleen gestraft worden voor iets dat strafbaar is, buspar bijvoorbeeld. Buspar En dan moet ook nog eerst bewezen worden dat je iets hebt misdaan. Een tweede onderscheid is dat democratische rechtsstaten een persoonlijk domein erkennen, buspar een deel van het menselijk leven waar de overheid zich niet mee mag bemoeien. Buspar Mensen hebben gewetensvrijheid: hun gedachten, buspar gevoelens of opvattingen blijven gevrijwaard van overheidsinmenging. Buspar Sommige uitingen daarvan kunnen strafbaar zijn, buspar sommige gevolgen die mensen uit hun overtuiging trekken, buspar maar nooit de overtuigingen zelf. In totalitaire regimes is dat anders. Buspar Die willen ieder aspect van het leven van hun burgers controleren. Buspar Niet alleen hun belastingmoraal en of ze niet door rood rijden, buspar ook wat ze denken, buspar vinden, buspar voelen en verlangen. Buspar Je kunt worden gearresteerd en opgesloten zonder duidelijke reden. Buspar Je kunt worden gestraft zonder veroordeling, buspar vervolgd omdat je opvattingen huldigt die het gezag onwelgevallig zijn, buspar omdat je een verdacht uiterlijk hebt of omdat je vrienden of collega's "terroristen" zijn. Buspar In de voormalige Sovjet-Unie waren vermeende "contacten met westerse oorlogshitsers" of "fascistische saboteurs" een geliefde aanleiding om mensen naar Siberische werkkampen te sturen. Zo ver is het hier nog niet gekomen, buspar al was het maar omdat ons dichtbevolkte landje met zijn milde zeeklimaat niet over barre toendra's beschikt. Buspar Maar het principiële verschil met de antiterreurmaatregelen die het kabinet zonder averij door de Kamer lijkt te gaan loodsen, buspar is niet groot meer. Het kabinet wil "potentiële terroristen" een meldingsplicht op kunnen leggen. Buspar Zonder tussenkomst van de rechter en zonder deugdelijke toetsing worden mensen die niets strafbaars hebben gedaan, buspar op grond van geheime en niet te verifiëren informatie, buspar verplicht zich meermalen per week op het politiebureau te laten zien. Buspar Alleen die maatregel al is op verschillende punten in strijd met de meest fundamentele rechtsstatelijke beginselen: iemand wordt "preventief" gestraft voor iets dat hij niet heeft gedaan, buspar zonder bewijs, buspar zonder toetsing en zonder beroepsmogelijkheden. Buspar Het zal je maar gebeuren. Het kabinet wil het verder strafbaar stellen om terroristische daden te verheerlijken of goed te praten. Buspar Het is natuurlijk smakeloos om zoiets te doen, buspar maar het behoort tot nu toe wél tot het domein van de vrije meningsuiting. Buspar Het is ironisch dat de moord op Theo van Gogh, buspar die in de brief van Donner en Remkes aan de Kamer [PDF] als afschrikwekkend voorbeeld van het terrorisme vele malen wordt genoemd, buspar het excuus vormt om een dergelijke beperking op te leggen. Buspar Van Gogh draait zich om in zijn graf, buspar en ik betwijfel of Pim het zo gewild zou hebben. En bovendien: wat is goedpraten? Als ik schrijf dat Van Gogh door zijn harde, buspar respectloze toon heeft bijgedragen aan het ontstaan van een klimaat waarin de moord gepleegd heeft kunnen worden, buspar zoals ik destijds deed, buspar praat ik dan een terroristische aanslag goed? Het zou zo maar kunnen dat ik daarvoor vervolgd kan worden, buspar net als de vele commentatoren die zich in de media in vergelijkbare bewoordingen uitlieten. En wat is eigenlijk terrorisme? Dat Al-Qaida geen vriendelijke organisatie is, buspar is boven alle twijfel verheven, buspar maar in Noord-Ierland vinden twee bevolkingsgroepen elkaar terroristen en zichzelf vrijheidsstrijders. Buspar De Duitsers gebruikten de term voor verzetsgroepen in de Tweede Wereldoorlog, buspar en voor Zuid-Amerikaanse generaalregimes waren het de vakbondsleden, buspar mensenrechtenactivisten of leden van de democratische oppositie. Donner blikt in zijn brief zelf al gretig vooruit naar de mogelijkheid om zijn maatregelen ook tegen "gewelddadige dierenrechtenactivisten en antiglobalisten" in te kunnen zetten, buspar dus de eerste verruiming zit al in de pijplijn. Het grootste gevaar is dat al deze maatregelen niet op zichzelf staan. Buspar Burgers worden, buspar meer dan vroeger, buspar onophoudelijk in de gaten gehouden. Buspar Niet gericht, buspar op grond van een redelijke verdenking, buspar zoals dat in een rechtsstaat tot voor kort gebruikelijk was, buspar maar gewoon allemaal, buspar overal, buspar zoveel mogelijk. Buspar Je kunt geen tien meter over straat zonder gefilmd te worden. Buspar Je kunt overal en zonder duidelijke aanleiding gevraagd worden je te legitimeren. Buspar Of om je handen tegen de muur te zetten en je zakken te laten doorzoeken door een politieagent. Buspar En als het aan de Europese ministers van Justitie ligt, buspar worden alle webpagina's die je bezoekt, buspar alle emails die je verstuurt en al je faxen, buspar sms'jes en telefoongesprekken jarenlang opgeslagen. Buspar Niet alleen die van Big Willem, buspar Mohammed B. Buspar of Etienne U., buspar maar die van iedere burger. Buspar Voor het geval dát. En al die gegevens zouden straks op een of andere manier aanleiding kunnen geven je een meldingsplicht op te leggen, buspar of een beroepsverbod, buspar of om je te vervolgen wegens "haatzaaien". Ik ken antiglobalisten, buspar en heb ook wel eens met ze gemaild of in de kroeg gezeten. Buspar Ik kan er niet meer zeker van zijn dat ik met dergelijke contacten in de toekomst geen "last" zal krijgen, buspar een notie die ik tot voor kort alleen met het Chili van Pinochet associeerde. Waar gehakt wordt vallen spaanders, buspar natuurlijk, buspar en die terroristen zijn ook bepaald geen lieve jongens. Buspar Maar Donner is iemand die haaruitval tracht te bestrijden door zich kaal te scheren. Buspar Je kunt de democratische rechtsstaat niet beschermen door hem zelf te ontmantelen.